Od 1 lipca 2022 realnie zaczyna obowiązywać net-billing! Jakie zmiany wchodzą w życie?

Dziś, a więc 1 lipca 2022 roku zaczyna obowiązywać nowy ustawowy system rozliczeń prosumentów – net-billing, który zastępuje system opustów. Nowy system rozliczeń jest efektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a więc ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Choć nowy system rozliczeń obowiązywał w Polsce od 1 kwietnia 2022 roku, to realnie wchodzi w życie dopiero teraz, po zakończeniu okresu przejściowego. To ważna zmiana dla osób, które zgłosiły instalację do OSD po 31.03.2022 r.

  • Od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci, którzy zgłosili instalację po 31.03.2022 r. podlegali rozliczeniom w systemie opustów w formie okresu przejściowego.
  • Od 1 lipca 2022 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-billingu. Inwestorzy, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku została przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie została pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. Od 1 lipca 2022 roku cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana w oparciu o cenę rynkową miesięczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

W skrócie, w pierwszym etapie – od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. energia będzie rozliczana w oparciu o miesięczne ceny rynkowe, a po tym terminie o ceny godzinowe. Prosumenci, którzy zgłosili instalację po 31.03.2022 roku dziś automatycznie przechodzą na net-billing.

Depozyt prosumencki

Główną różnicą między dotychczasowym systemem opustów, a net-billingiem jest to, że rozliczenie odbywa się w oparciu nie o ilość energii, a o jej wartość.

W systemie opustów, który w Polsce obowiązywał od 2016 roku sposób rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci oraz energii wyprodukowanej w mikroinstalacji był bezgotówkowy. Takie rozliczenie odbywało się w okresie rocznym lub krótszym – w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii. Dla instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii o mocy do 10 kW – za 1 kWh oddaną do sieci prosument mógł odebrać 0,8 kWh. Dla instalacji o mocy powyżej 10 kW – za 1 kWh oddaną do sieci prosument mógł odebrać 0,7 kWh. Prosumenci, którzy zgłosili instalację do OSD przed 31.03.2022 roku taki system rozliczeń mają zagwarantowany przez 15 lat licząc od wprowadzenia energii do sieci.

W net-billingu, energia zamiast w kWh rozliczana jest w złotówkach. Energia oddana do sieci przez prosumenta jest przeliczana na pieniądze i zasila depozyt prosumencki. Z depozytu prosument może zapłacić za energię, którą musi pobrać z sieci. Za dystrybucję energii prosument musi zapłacić w całości oraz pokryć koszty opłat stałych. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta. Jeśli po tym czasie zostanie nadpłata, prosumentowi zostanie z niej wypłacone 20%.

15 lat pewności

Podobnie jak w poprzednim systemie rozliczeń, prosument, który będzie rozliczał się w net-billingu, będzie mógł korzystać z tego systemu przez 15 lat od  wprowadzenia energii po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.